"Wszechstronny absolwent 2"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 10.
Innowacyjna Edukacja

Działanie 10.1
Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT

Poddziałanie 10.1.3
Kształcenie zawodowe w ramach ZIT