CENTRUM

          KSZTAŁCENIA 

        PRAKTYCZNEGO

           w TORUNIU

Zadania CKP 

Centrum Kształcenia Praktycznego jest bazą dydaktyczną dla uczniów szkół zawodowych Torunia oraz regionu. Jest wyposażone w nowoczesne pracownie przygotowane do kształcenia praktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn i urządzeń sterowanych komputerowo.

Realizujemy zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych , wynikające z programów nauczania kształcenia praktycznego, a także zadania zlecone przez szkoły oraz inne jednostki i podmioty gospodarcze.

Możemy organizować kształcenie praktyczne dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego, jak też kursy dla dorosłych podwyższające kwalifikacje lub umożliwiające uzyskanie nowych kwalifikacji.

Prowadzimy także kwalifikacyjne kursy zawodowe według standardów określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Prowadzimy kształcenie w następujących branżach:

 •  Mechaniczna – technik mechanik;
 •  Elektroniczno-Mechatroniczna – mechatronik, elektronik, technik elektronik, technik mechatronik, technik automatyk;
 • Elektroenergetyczna – elektromechanik, elektryk, technik elektryk;
 • Budowlana – dekarz, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót  wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie;
 • Teleinformatyczna – technik informatyk;
 • Drzewno-meblarska – stolarz, pracownik pomocniczy stolarza;
 •  i innych.

W obiektach Centrum, na które składają się:

 • 28 pracowni praktycznej nauki zawodu o łącznej powierzchni 1 716 m2 ;
 • 3 pomieszczenia wielofunkcyjne o powierzchni 218 m2;
 • 39 pozostałych pomieszczeń o powierzchni 1752 m2.

można również prowadzić doskonalenie metodyczne i merytoryczne nauczycieli przedmiotów zawodowych we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i uczelniami wyższymi,  korzystając z ich kadry naukowo-dydaktycznej. Modelem docelowym jest tworzenie wielobranżowego  Centrum, dobrze i nowocześnie wyposażonego z wykwalifikowaną kadrą, które będzie ważnym  elementem w systemie zewnętrznych zestandaryzowanych egzaminach zawodowych.

Obecnie z pracowni Centrum korzysta około 500 uczniów i słuchaczy tygodniowo z 5 toruńskich szkół i placówek:

 • Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych;
 • Zespołu Szkół Technicznych;
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13;
 • Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego;
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

Prowadzimy kształcenie praktyczne zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach dla młodzieży oraz dorosłych.

Posiadamy salę konferencyjną na 100 osób wyposażoną w niezbędne środki audiowizualne.

Istnieje możliwość zakwaterowania słuchaczy w internacie ze stołówką. 

W koncepcji rozwoju Centrum uwzględniamy materiały opracowane przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu.

 Zakres działalności CKP

CKP w zreformowanym systemie edukacji zawodowej powinny odgrywać ważną rolę. Do zadań Centrów Kształcenia Praktycznego należą:

 • Realizowanie kształcenia praktycznego dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części  programu nauczania dla danego zawodu, w tym modułowego programu nauczania dla danego zawodu,
 • Prowadzenie zajęć uzupełniających z zakresu praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników,
 • Organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
 • Opracowanie i wydawanie materiałów metodyczno-dydaktycznych dla potrzeb prowadzonego kształcenia,
 •  Doskonalenie nauczycieli , zarówno w zakresie nowoczesnych technik i technologii, 
 •  Usługi szkoleniowe dla różnych podmiotów i instytucji rynku pracy.
 •  Organizacja i przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach.

 CKP organizuje również kursy zawodowe dla dorosłych, którzy chcą zdobyć, zmienić lub podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe. W ofercie CKP można znaleźć następujące kursy:

 1. Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  MAG;
 2. Podstawowy spawania stali elektrodami otulonymi;
 3. Spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych TIG;
 4. Podstawowy spawania gazowego;

Kursy spawania prowadzone są pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, kończą się egzaminem, którego efektem jest europejski certyfikat spawacza

 1. Programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC;
 2. Podstawy obsługi i programowania sterowników PLC;
 3. Innych.

Od 2010 r. przeszkoliliśmy około 700 osób na wszystkich typach kursów.

 Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu uczestniczy obecnie w realizacji 4 projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 1. trzech z obszaru „Innowacyjna edukacja - Kształcenie ogólne i zawodowe - Kształcenie zawodowe”(czwarty jest na etapie opracowywania):
 • Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi;
 • Spełnimy Twoje zawodowe marzenia;
 • Wszechstronny absolwent 2.

    2. jednego z obszaru „Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry - Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną - Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego”:

 • Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu.