CENTRUM

          KSZTAŁCENIA 

        PRAKTYCZNEGO

           w TORUNIU

Zadania CKP 

Centrum Kształcenia Praktycznego jest bazą dydaktyczną dla szkół zawodowych Torunia oraz regionu. Jest wyposażone w nowoczesne pracownie przygotowane do kształcenia praktycznego z wykorzystaniem nowoczesnych maszyn i urządzeń sterowanych komputerowo.

Realizujemy zadania z zakresu przygotowania praktycznego młodzieży i dorosłych , wynikające z programów nauczania kształcenia praktycznego , a także zadania zlecone przez szkoły oraz inne jednostki i podmioty gospodarcze.

Możemy organizować kształcenie praktyczne dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego , jak też kursy dla dorosłych podwyższające kwalifikacje lub umożliwiające uzyskanie nowych kwalifikacji.

Prowadzimy także kwalifikacyjne kursy zawodowe według standardów określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Prowadzimy kształcenie w specjalnościach:

 •  mechanicznych
 •  mechatronicznych
 •  elektrycznych
 •  elektronicznych
 •  budowlanych
 •  informatycznych
 •  i innych

Stworzyliśmy możliwości i mamy sprzęt do kształcenia zawodowego w zakresie CAD/CAM i CNC. W pracowniach CNC prowadzimy szkolenie w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie.

Dla zainteresowanych wykorzystaniem komputera w pracach konstrukcyjno-kreślarskich proponujemy kursy pn. "Komputerowe Wspomaganie Projektowania" w systemach:

 • SolidEdge 19
 • EdgeCAM 9.5.

W obiektach Centrum można również prowadzić doskonalenie metodyczne i merytoryczne nauczycieli  przedmiotów zawodowych we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i uczelniami wyższymi ,  korzystając z ich kadry naukowo-dydaktycznej. Modelem docelowym jest tworzenie wielobranżowego  Centrum , dobrze i nowocześnie wyposażonego z wykwalifikowaną kadrą , które będzie ważnym  elementem w systemie zewnętrznych zestandaryzowanych egzaminach zawodowych.

Obecnie z pracowni Centrum korzysta około 600 uczniów i słuchaczy tygodniowo z 5 toruńskich szkół i placówek:

 • Zespołu Szkół Mechanicznych , Elektrycznych i Elektronicznych
 • Zespołu Szkół Technicznych
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego 

Prowadzimy kształcenie praktyczne zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach dla młodzieży oraz dorosłych.

W ciągu roku przeprowadzamy egzaminy dla około 500 zdających w 10 kwalifikacjach zawodowych:

 • E.03
 • E.07
 • E.08
 • E.12
 • E.13
 • E.19
 • B.05
 • B.06
 • B.07
 • B.18

Posiadamy salę konferencyjną na 100 osób wyposażoną w niezbędne środki audiowizualne.

Istnieje możliwość zakwaterowania słuchaczy w internacie ze stołówką. 

W koncepcji rozwoju Centrum uwzględniamy materiały opracowane przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu.

Zakres działalności CKP

CKP w zreformowanym systemie edukacji zawodowej powinny odgrywać ważną rolę. Do zadań Centrów Kształcenia Praktycznego należą:

 • Realizowanie kształcenia praktycznego dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części  programu nauczania dla danego zawodu, w tym modułowego programu nauczania dla danego zawodu,
 • Prowadzenie zajęć uzupełniających z zakresu praktycznej nauki zawodu dla młodocianych pracowników,
 • Organizowanie i prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,
 • Opracowanie i wydawanie materiałów metodyczno-dydaktycznych dla potrzeb prowadzonego kształcenia,
 •  Doskonalenie nauczycieli , zarówno w zakresie nowoczesnych technik i technologii, 
 •  Usługi szkoleniowe dla różnych podmiotów i instytucji rynku pracy.
 •  Organizacja i przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach.