CENTRUM

          KSZTAŁCENIA 

        PRAKTYCZNEGO

           w TORUNIU

"Spełnimy Twoje Zawodowe Marzenia"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 10.
Innowacyjna Edukacja
Działanie 10.4
Edukacja dorosłych
Poddziałanie 10.4.2
Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy