REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Projekt nr 10.04.02-04-0002/17 pn. „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie: 10.4 Edukacja dorosłych, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku  pracy.
 2. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Toruń w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Powiatem Bydgoskim i Powiatem Toruńskim.
 4. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.473.2018 podpisanej Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
 5. Niniejszy regulamin określa:
  1. terytorialny i czasowy zakres projektu,
  2. założenia Projektu,
  3. warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie,
  4. prawa i obowiązki uczestników Projektu,
  5. zasady rezygnacji/ skreślenia Uczestników z udziału w Projekcie.

 § 2 Słownik pojęć

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Partner wiodący – Gmina Miasta Toruń,
 2. Partner nr 1 – Powiat Toruński,
 3. Partner nr 2 – Miasto Bydgoszcz,
 4. Partner nr 3 – Powiat Bydgoski,
 5. Projekt – Projekt pt. „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia",
 6. Grupa docelowa/uczestnik – osoba zakwalifikowana do Projektu,
 7. Kierownik projektu – osoba zarządzająca Projektem,
 8. Koordynator – osoba zarządzająca Projektem u Partnera,
 9. Biuro Projektu – Biuro projektu będzie mieściło się w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Pl. Św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń,  cku.torun.pl, dostępne (także dla osób  z         niepełnosprawnościami) w godzinach pracy szkoły, tzn.7 dni w tygodniu: w dni powszednie od 7:30 do 17:30, w soboty i niedziele od 7:30 do 13:00.
 10. Realizator – szkoła wskazana we wniosku o dofinansowanie zajmująca się bezpośrednią realizacją zadań w projekcie.

 § 3 Terytorialny i czasowy zakres projektu

 1. Projekt obejmuje swym zasięgiem region bydgosko-toruński (miasto Bydgoszcz, miasto Toruń, powiat bydgoski, powiat toruński).
 2. Projekt realizowany jest w okresie: 04.2018 r. – 31.12.2020 r.
 1. Miejsca informacyjno-rekrutacyjne:

a) Dla Miasta Bydgoszcz:

 1. Zespół Szkół Mechanicznych nr2, ul. Słoneczna 19 85-348 Bydgoszcz zsmnr2.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 52 37 312 39
 2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, Gajowa 98, 85-717 Bydgoszcz http://zsea.bydgoszcz.pl e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel.52 322 22 10
 3. Zespół Szkół nr 1 im.Bartłomieja z Bydgoszczy w Bydgoszczy, Nakielska 11,  85-219 Bydgoszcz http://www.zsnr1.bydgoszcz.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 52 373 18 84

b) Dla Gminy Miasta Toruń:

 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego, Pl. Św. Katarzyny 8,  87-100 Toruń www.cku.torun.pl  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 56 65 77 451
 2. Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu, Św. Józefa 26a,  87-100 Toruń www.ckptorun.edu.pl e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 56 654 47 24

c) Dla Powiatu Toruńskiego:

 1. Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128,  87-162 Lubicz,  www.zsgronowo.edu.pl   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 56 678 40 83, 56 678 40 82, +48 883 349 205
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża,  www.zs-chelmza.pl  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 56 675 24 19
 3. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży ul. Wyszyńskiego 7, 87-140 Chełmża,  www.zsschelmza.edupage.orge-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 56 67 55 680

d) Dla Powiatu Bydgoskiego:

 1. Starostwo Powiatowe, Konarskiego 1-3, 85-219 Bydgoszcz www.powiat.bydgoski.ple-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 52 58 35 444
 2. Zespół Szkół Zawodowych gen. Stanisława  Maczka w Koronowie, Dworcowa 53, 86-010 Koronowo www.zsz-koronowo.ple-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 52 382 22 46
 1. Bezpośrednią realizacją zadań w projekcie zajmować się będą wskazani we wniosku o dofinansowanie realizatorzy:

a) Gmina Miasta Toruń – realizatorami są:

 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego, Pl. św. Katarzyny 8, 87-100 Toruń,
 2. Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu, ul. św. Józefa 26a, 87-100 Toruń;

b) Powiat Toruński – realizatorem jest

 1. Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128, 87-162 Lubicz;

c) Miasto Bydgoszcz – realizatorami są:

 1. Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im.Tytusa Maksymiliana Hubera w Bydgoszczy, ul. Słoneczna 19, 85-348 Bydgoszcz,
 2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, ul. Gajowa 98,85-717 Bydgoszcz;
 3. Zespół Szkół nr 1 im. Bartłomieja z Bydgoszczy w Bydgoszczy, ul. Nakielska 11, 85-219 Bydgoszcz;

d) Powiat Bydgoski – realizatorem jest

 1. Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie, ul. Dworcowa 53, 86-010 Koronowo.

§ 4 Założenia Projektu

 1. Cel głównym Projektu: Nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 1127 osób dorosłych z Podregionu Bydgosko-Toruńskiego do 31.12.2020 r. poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym  i potrzebami rynku pracy.
 2. Grupa docelowa: Uczestnikami mogą być osoby dorosłe spełniające kryteria wymienione § 5, chcące z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności.
 3. Dla osób zakwalifikowanych do projektu zaplanowano dwie formy wsparcia:
 1. doradztwo edukacyjno-zawodowe: Realizowane u każdego Partnera w wyznaczonych przez niego miejscach i terminach ustalonych indywidualnie z każdym uczestnikiem. Każdy odbędzie minimum dwa spotkania:   i. wstępne,  ii. indywidualna porada edukacyjno-zawodowa. 
 2. pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego w formie kursu organizowanego przez Partnera lub realizowanego przez firmy zewnętrzne.

   4. Nabycie kwalifikacji będzie każdorazowo weryfikowane na egzaminie zewnętrznym prowadzonym przez firmę walidującą/certyfikującą i będzie certyfikowane formalnym dokumentem        (np. certyfikatem lub świadectwem kwalifikacji).

 1. Nabycie kompetencji będzie weryfikowane w formie ustalonej przez prowadzącego zajęcia. Osoby, które osiągną wymagany próg zaliczeniowy otrzymają formalny dokument potwierdzający nabycie kompetencji.
 1. Projekt zakłada wprowadzenie działań wzmacniających uczestnictwo w zajęciach osób o utrudnionym dostępie do edukacji poprzez:
  1. zapewnienie opieki nad osobami zależnymi,
  2. możliwość sfinansowanie kosztów dojazdu na kursy,
  3. możliwość sfinansowania kosztów egzaminu zewnętrznego i badań lekarskich,
  4. w przypadku osób w trudniej sytuacji materialnej i mających problem z zaliczeniem kursu/zdaniem egzaminu - sfinansowanie dodatkowych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz dodatkowego egzaminu.

§ 5 Warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie

 1. Kryteria naboru uczestników do Projektu:

a) Kryteria formalne (ich niespełnienie skutkuje nieprzyjęciem do projektu):

 1. Osoba zgłaszająca się do udziału w Projekcie, chce z własnej inicjatywy nabywać, podnosić i uzupełniać posiadane kompetencje,
 2. Kandydat mieszka lub uczy się, lub pracuje na terenie odpowiednio Miasta Toruń,Miasta Bydgoszcz, Powiatu Toruńskiego i Powiatu Bydgoskiego,
 3. Kandydat jest w wieku 18-65 lat,
 4. Kandydat posiada wykształcenie co najwyżej średnie (bez policealnego i wyższego), przy czym osoby w wieku  50+ lub z niepełnosprawnością mogą mieć dowolny poziom wykształcenia),
 5. Kandydat nie prowadzi działalności gospodarczej,
 6. Kandydat zobowiąże się do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu.

b) Kryteria premiujące:

 1. orzeczenie o niepełnosprawności – 1 pkt,
 2. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – 1 pkt,
 3. zaświadczenie o korzystaniu z pomocy socjalnej – 1 pkt, iv. wiek 50+ – 1 pkt.
 1. Proces rekrutacji będzie odbywał od kwietnia 2018 r. do listopada 2020 r. u każdego z Partnerów oddzielnie, w sposób ciągły, aż do momentu wyczerpania limitu miejsc.
 2. W przypadku przeszkolenia planowanej w projekcie liczby osób, jeżeli będą jeszcze dostępne środki finansowe, rekrutacja będzie przedłużona do wyczerpania środków.
 3. Rekrutację uczestników/czek przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne powołane we wszystkich punktach informacyjno – rekrutacyjnych przez upoważnione osoby.
 4. Co najmniej raz w miesiącu złożone przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne będą sprawdzane przez komisję rekrutacyjną. Komisja rekrutacyjna na podstawie złożonych dokumentów dokona oceny kwalifikowalności kandydata oraz jego oceny punktowej.
 5. W przypadku dostępności środków na kursy, przyjmowani będą wszyscy chętni spełniający kryterium grupy docelowej, a w przypadku większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie, przyjmowane będą osoby z najwyższą liczbą punktów.
 6. Każdy kandydat co do zasady może wziąć udział tylko w jednej formie pozaszkolnej. Dopuszcza się uczestnictwo tej samej osoby w kolejnej formie kształcenia wyłącznie w przypadku osiągnięcia zakładanego wskaźnika liczby uczestników przy jednoczesnym dysponowaniu środkami finansowymi lub jeśli wynika to ze specyfiki kursu.
 7. Kursy prowadzone bezpośrednio przez realizatorów projektu rozpoczynać się będą po zebraniu grupy uczestników. Liczebność grup uzależniona od rodzaju kursu. Na kursy realizowane przez podmioty zewnętrzne uczestnicy będą kierowani indywidualnie.
 8. Niezakwalifikowany kandydat może odwołać się od decyzji komisji rekrutacyjnej przez koordynatora projektu do kierownika projektu w ciągu 7 dni roboczych od dnia powiadomienia.
 9. Informacja o rozpoczęciu i trwaniu rekrutacji określona będzie w ogłoszeniu o naborze, zamieszczonym w siedzibach realizatorów oraz we wszystkich miejscach informacyjno – rekrutacyjnych w każdym roku szkolnym obejmującym okres realizacji projektu.
 10. Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie jest złożenie w punktach informacyjno-rekrutacyjnych lub bezpośrednio u realizatorów wypełnionego i podpisanego przez uczestnika/uczestniczkę:
 1. formularza zgłoszeniowego,
 2. zaświadczenia ze szkoły/placówki edukacyjnej potwierdzającego status ucznia/ słuchacza/kursanta z obszaru objętego rekrutacją, i/lub zaświadczenia od pracodawcy lub oświadczenia uczestnika poświadczającego wykonywanie pracy na obszarze objętym rekrutacją i/lub oświadczenia o zamieszkiwaniu na obszarze objętym rekrutacją,
 3. oświadczenia kandydata o posiadanym wykształceniu (dodatkowo można dołączyć kserokopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły/placówki w ramach edukacji formalnej),
 4. oświadczenia o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
 5. oświadczenia uczestnika projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 6. orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata (wg ustawy z 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej z 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego (jeżeli dotyczy),
 7. oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka (jeżeli dotyczy),
 8. zaświadczenia o korzystaniu z pomocy socjalnej (jeżeli dotyczy),
 9. dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na obszarze wiejskim lub oświadczenia kandydata (jeżeli dotyczy).
 1. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej sporządza się protokół.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza listę osób przyjętych do projektu i listę rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie. W przypadku rezygnacji uczestnika jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 3. Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zostanie przekazana pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 4. Osoby zakwalifikowane do projektu, będą umawiane na spotkania z doradcą zawodowym przy pomocy poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 5. Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do śledzenia poczty elektronicznej i odpisywania na bieżąco na korespondencję związaną z udziałem w Projekcie i kontaktowania się z realizatorem.
 6. Osoba zakwalifikowana do projektu, 7 dni przed rozpoczęciem doradztwa edukacyjno-zawodowego musi uzupełnić swoje dane osobowe niezbędne do SL2014, wypełniając deklarację uczestnictwa w projekcie „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”.
 7. Wraz z deklaracją uczestnictwa osoba zakwalifikowana składa oświadczenie o rozpoczęciu doradztwa wyłącznie u jednego realizatora spośród realizatorów wymienionych w § 3 ust.4.
 8. Na pierwsze spotkanie z doradcą zawodowym osoba zakwalifikowana dostarcza ponownie dokumenty potwierdzające jej status w dniu pierwszego spotkania z doradcą:
 1. zaświadczenie ze szkoły/placówki edukacyjnej potwierdzającego status ucznia/ słuchacza/ kursanta z obszaru objętego rekrutacją, i/lub oświadczenia uczestnika poświadczającego wykonywanie pracy na obszarze objętym rekrutacją i/lub oświadczenia o zamieszkiwaniu na obszarze objętym rekrutacją,
 2. oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu (dodatkowo można dołączyć kserokopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły/placówki w ramach edukacji formalnej),
 3. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Niedostarczenie powyższych zaświadczeń i oświadczeń skutkuje skreśleniem z udziału w projekcie.

 1. Uczestnik kursu na pierwsze zajęcia dostarcza ponownie dokumenty potwierdzające jego status w dniu rozpoczęcia zajęć na kursie:
 1. zaświadczenie ze szkoły/placówki edukacyjnej potwierdzającego status ucznia/ słuchacza/ kursanta z obszaru objętego rekrutacją, i/lub oświadczenia uczestnika poświadczającego wykonywanie pracy na obszarze objętym rekrutacją i/lub oświadczenia o zamieszkiwaniu na obszarze objętym rekrutacją,
 2. oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu (dodatkowo można dołączyć kserokopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły/placówki w ramach edukacji formalnej),
 3. oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Niedostarczenie powyższych zaświadczeń i oświadczeń skutkuje skreśleniem z udziału w projekcie.

§ 6 Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

 1. Każdy Uczestnik ma prawo do nieodpłatnego:
  1. udziału w indywidualnym doradztwie edukacyjno-zawodowym;
  2. udziału w pozaszkolnej formie kształcenia ustawicznego w formie kursu organizowanego przez realizatora lub realizowanego przez firmy zewnętrzne;
  3. jednokrotnego przystąpienia do egzaminu zewnętrznego (jeżeli dotyczy);
  4. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczył;
  5. korzystania z materiałów i pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Projektu do poszczególnych zajęć;
  6. korzystania z uprawnień przyznanych mu przez akty prawa oświatowego oraz akty prawa wewnątrzszkolnego.
 2. Dopuszcza się wniesienie wkładu własnego przez uczestników np. w formie sfinansowania kosztu badań lekarskich. Nie dotyczy to osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (korzystających z pomocy socjalnej), posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, samotnie wychowujących dziecko oraz uczniów.
 3. Szczegółowe warunki zwrotu kosztów dojazdu:
  1. uczestnik posiada miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż odbywa się szkolenie;
  2. na wniosek uczestnika uzasadniony trudną sytuacją materialną lub szczególną sytuacją życiową (np. status osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo, osoby niepełnosprawnej itp.),
  3. w sytuacji gdy szkolenie odbywa się w miejscu oddalonym o więcej niż 50 km niż miejsce zamieszkania uczestnika, na wniosek uczestnika może być dokonany zwrot kosztów dojazdu,
  4. zwrotu kosztu dojazdu dokonuje się w oparciu o cennik operatora komunikacji publicznej, do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze. Uczestnicy mogą korzystać z usług przewoźników publicznych lub prywatnych, jeżeli jest to racjonalne (tj. danej trasy nie obsługuje tańszy przewoźnik publiczny, trasa obsługiwana jest przez przewoźnika publicznego w nieadekwatnych godzinach albo ceny usług przewoźnika prywatnego i publicznego są zbliżone).
 4. Szczegółowe warunki zwrotu kosztów noclegu:
  1. uczestnik posiada miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż odbywa się szkolenie,
  2. forma wsparcia w sposób ciągły trwa przynajmniej dwa dni,
  3. w przypadku formy wsparcia trwającej jeden dzień, jeśli miejscowość zamieszkania uczestnika jest oddalona o przynajmniej 50 km i wsparcie kończy się po godzinie 17,
  4. nocleg w miejscu o standardzie maksymalnie hotelu 3*.
 5. Koszt dodatkowych zajęć i ponownych egzaminów może być pokryty w projekcie tylko dla osób w trudnej sytuacji materialnej ocenianej na podstawie uzasadnionego wniosku uczestnika projektu.
 6. Każdy Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
  1. złożenia dokumentów potwierdzających uczestnictwo w Projekcie,
  2. podpisania stosownej umowy wsparcia z Partnerem, określającej m. in. identyfikację oferty edukacyjnej, warunki jej realizacji, o obowiązku przedstawienia wnioskodawcy dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji,
  3. uczestnictwa w co najmniej dwóch indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym;
  4. aktywnego, systematycznego udziału w zajęciach na kursie lub szkoleniu pozwalającego na nabycie kompetencji,
  5. przekazania informacji na temat swojej sytuacji po opuszczeniu projektu (do 4 tygodni po zakończeniu przyznawania wsparcia),
  6. przestrzegania zasad zachowania, określonych przez kadrę prowadzącą zajęcia z uwzględnieniem BHP,
  7. potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności,
  8. udziału w etapach służących potwierdzeniu nabycia kompetencji;
  9. zaliczenia egzaminów zewnętrznych, potwierdzających uzyskanie kwalifikacji (jeżeli dotyczy),
  10. przystąpienia na swój koszt do poprawkowych egzaminów zewnętrznych (jeżeli przystąpienie do egzaminu jest wymagane dla uzyskania kwalifikacji), poza przypadkami gdy dodatkowe egzaminy są finansowane z projektu,
  11. przekazania dokumentów potwierdzających nabycie kompetencji lub kwalifikacji koordynatorom,
  12. wypełnienia ankiet i innych dokumentów monitorujących i ewaluacyjnych przewidzianych w Projekcie oraz przeprowadzanych po jego zakończeniu przez Instytucję Zarządzającą lub realizatorów;
  13. bieżącego informowania Koordynatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalsze uczestnictwo w Projekcie.

§ 7 Zasady rezygnacji/ skreślenia Uczestników z udziału w Projekcie

 1. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie może zrezygnować z uczestnictwa, składając u koordynatora projektu stosowne oświadczenie.
 2. Skreślenie z listy uczestników/czek projektu następuje, gdy:
  1. uczestnik/uczestniczka opuścił/a 20%  zajęć/szkolenia/kursu bez usprawiedliwienia, 
  2. uczestnik/uczestniczka przerwał/a udział w projekcie,
  3. zaistnieją zdarzenia losowe,
  4. na wniosek Koordynatora uzasadniony rażącym naruszeniem zasad uczestnictwa w Projekcie, zasad współżycia społecznego lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 8 Dokumenty rekrutacyjne

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA do projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” wraz z załącznikami:
 1. (*) Oświadczenie kandydata o zamieszkaniu na terenie Torunia/powiatu toruńskiego/
 2. Bydgoszczy/powiatu bydgoskiego,
 3. (*) Zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie kandydata o pracy na terenie Torunia/ powiatu toruńskiego/Bydgoszczy/powiatu bydgoskiego,
 4. (*) Zaświadczenie za szkoły/placówki edukacyjnej o odbywaniu nauki na terenie Torunia/ powiatu toruńskiego/Bydgoszczy/powiatu bydgoskiego,
 5. (**) Oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu (dodatkowo można dołączyć kserokopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły/placówki w ramach edukacji formalnej),
 6. (**) Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
 7. Orzeczenie o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata (wg ustaw: z 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej i z 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego)
 8. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (jeżeli dotyczy),
 9. Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy socjalnej (jeżeli dotyczy),
 10. Dokument potwierdzający zamieszkanie na obszarze wiejskim lub oświadczenie kandydata (jeżeli dotyczy).

(*) – należy wypełnić co najmniej jeden załącznik oznaczony (*)

(**) – załącznik wymagany

 1. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (o przetwarzaniu danych osobowych).
 2. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”.

§ 9 Postanowienia końcowe

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa Unii Europejskiej  dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego.