CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w TORUNIU

 

Regulamin  

uczestnictwa w kursie spawania metodami MAG i TIG realizowanym w ramach

projektu „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020.

§ 1

Organizator kursu – Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu zapewnia bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu z zakresu spawania metodami MAG i TIG, na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

§ 2

 1. Uczestnik kursu podpisujący niniejszy regulamin stwierdza, że spełnia warunki przyjęcia na kurs tj.:
  1. warunki wymagane do udziału w projekcie " Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi ",
  2. posiadanie wymaganego stanu zdrowia i predyspozycji psychofizycznych.
  3. Uczestnik kursu podpisujący niniejszy regulamin zobowiązuje się uczęszczać na zajęcia objęte programem kursu oraz przystąpić do egzaminu uprawniającego do otrzymania     świadectwa kwalifikacyjnego i książeczki spawacza.

§ 3

Uczestnik kursu może zostać skreślony z listy uczestników szkolenia w przypadku ciągłej nieobecności na zajęciach trwającej przez okres 4 kolejnych zaplanowanych zajęć.

§ 4

Uczestnik kursu podpisując niniejszy regulamin zgadza się na warunki podane mu przez organizatora kursu, oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z projektem „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z póź. zm ).

§5

1.Uczestnik kursu zobowiązuje się do:

 1. niezwłocznego informowania organizatora szkolenia o wszelkich nieprawidłowościach w trakcie realizacji kursu,
 2. podpisywania list obecności na każdych zajęciach, w trakcie odbywania tych zajęć,
 3. niezwłocznego przedstawienia organizatorowi kursu wyniku egzaminu kwalifikacyjnego,
 4. wyrażenia zgody na nieograniczony dostęp organizatora kursu do dokumentacji z przebiegu szkolenia,
 5. w przypadku niezaliczenia egzaminu w pierwszym terminie, do niezwłocznego zapisania się na własny koszt na kolejny egzamin uprawniający do otrzymania świadectwa         kwalifikacyjnego i książeczki spawacza,
 6. do pokrycia z własnych środków kosztów drugiego i kolejnego egzaminu uprawniającego do otrzymania świadectwa kwalifikacyjnego i książeczki spawacza.

§ 6

 1. Organizator szkolenia zastrzega sobie:
  1. prawo kontroli przebiegu i efektywności szkolenia oraz frekwencji uczestnika,
  2. prawo skreślenia z listy uczestników szkolenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach określonych w § 3.

§ 7

 1. Organizator kursu pokrywa koszty uczestnika szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z zakresu:
 1. szkolenia,
 2. pierwszego egzaminu uprawniającego do otrzymania świadectwa kwalifikacyjnego i książeczki spawacza,

    2. Uczestnik szkolenia pokrywa z własnych środków koszty drugiego i kolejnego egzaminu uprawniający do otrzymania świadectwa kwalifikacyjnego i książeczki spawacza.

§ 8

Organizator szkolenia wskazuje do współpracy: …………………………………., tel. ……………

§ 9

Zmiany postanowień niniejszego regulaminu mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu.

 

 

Organizator kursu:                                                                 Uczestnik kursu:                                       

                                                         Imię i nazwisko (czytelnie) ………………............................

                                                      Data ……………………… Podpis ………………………………